افتخارات وگواهینامه های فرنان

گواهینامه های  فرنان

به پشتوانه شما مشتریان عزیز،به این افتخارات نائل شده ایم

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

تندیس دیموند

گواهینامه فرنان HACCP

گواهینامه فرنان HACCP

گواهینامه فرنان HACCP

گواهینامه حلال فرنان

گواهینامه حلال فرنان

گواهینامه حلال فرنان

گواهینامه ایزو فرنان

گواهینامه ایزو فرنان

گواهینامه ایزو فرنان

گواهینامه تحقیق وتوسعه فرنان

گواهینامه تحقیق وتوسعه فرنان

گواهینامه تحقیق وتوسعه فرنان

جوایزو افتخارات

  • رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • تندیس حضور برندبرتر حضوردرنمایشگاه بین المللی صنعت نان
  • تندیس دیموند مربوط به صنعت پخش کشور
  • تقدیمی ائمه اطهار
  • لوح تقدیرروزملی نان
  • تندیس شاخص،برندهای برتر
  • تندیس نمایشگاه استاندارد
  • تندیس شاخص
  • تندیس مدیریت بازار،برترین های صنعت استان قم